Veiligheidsberoepen

In het bezit zijn van het getuigschrift 6e jaar secundair

Als je kiest voor deze veiligheidsopleiding verwerf je de kennis en de vaardigheden die nodig zijn in verschillende jobs in de veiligheidssector.
Via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, (observatie)stages krijg je de kans te proeven van jobs als bewakingsagent, gemachtigd opzichter, gemeenschapswacht, veldwachter, voetbalsteward ...

Je leert observeren, rapporteren, activiteiten organiseren, omgaan met de meest diverse mensen... . Je leert omgaan met agressie, samenwerken, zelfstandig werken, efficiënt reageren in (onvoorziene) noodsituaties. Er wordt gesleuteld aan je communicatievaardigheid, je leert de wetgeving inzake veiligheid kennen en rekening houden met etiquette.

Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Extra studiebekrachtiging:
Naast de 'gewone' attesten, getuigschriften of diploma's kan je bijkomend volgende attesten behalen:
o algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
o attest voetbalsteward;
o attest gemeenschapswacht;
o attest Bedrijfseerstehulp;
o attest gemachtigd opzichter.

Voor deze studierichting moet je bovendien voldoen aan deze extra voorwaarden:
o in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister waaruit blijkt dat je van onberispelijk gedrag bent. Ingeval je je woonplaats in het buitenland hebt, volstaat een gelijkwaardig getuigschrift. Het attest/getuigschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden .
Bij overzitten is een nieuw attest nodig. Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).

o een identiteitsdocument voorleggen waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + je hoofdverblijfplaats hebben in 1 van deze landen.

De periode tussen de 1e lesdag van de opleiding tot het behalen van je algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en het laatste examen van die opleiding is max. 2 jaar.
Binnen die periode kan je max. 4 X (her) examens afleggen over deze opleiding en de periode tussen het laatste examen en het laatste daaropvolgende herexamen mag niet langer zijn dan 3 maanden. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar dienen bovendien afgelegd te worden in dezelfde school.

Business Support

Specialisatiejaar 'Bussiness Support' (na 3e graad Office)

In het specialisatiejaar ‘Bussiness Support’ (kantooradministratie en gegevensbeheer) wordt voortgebouwd op de kennis die verworven werd in de 3e graad ‘kantoor’.

Het klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels bereiden je voor op je toekomstige job.

Je leert werken binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf met ERP-software maar ook e-commerce heeft geen geheimen meer voor jou na deze opleiding.

Alle competenties leer je niet enkel op school, maar ook via stage in bedrijven.

Je kan je verder ontwikkelen tot een commercieel bediende of administratief bediende. Het diploma secundair onderwijs wordt uiteindelijk je beloning.

Kinderzorg

Specialisatiejaar Kinderzorg (na 3e graad Verzorging)

De kinderopvang staat voor enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen: de nood aan flexibele opvang neemt toe, er is een groeiende diversiteit in onze samenleving waarop de kinderopvang een positief antwoord moet kunnen bieden, de kinderopvang moet initiatieven nemen op het vlak van kinder- en ouderparticipatie, ecologisch werken wordt steeds belangrijker, enz. Toekomstige kinderbegeleiders moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. De vraag naar goed geschoolde kinderbegeleiders neemt bijgevolg steeds meer toe.

Daar waar vroeger het accent in deze opleiding voornamelijk lag op het bijbrengen van de nodige verzorgende vaardigheden, merken we dat pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang steeds belangrijker wordt. De kindbegeleider is een professionele kracht die kinderen niet alleen verzorgt, maar die hen ook begeleidt in hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opvoeding.

De opleiding Kinderzorg is een éénjarige voltijdse praktijkgerichte opleiding waarin lessen en stages elkaar afwisselen. Via de drie vakgebieden ‘pedagogische vaardigheden’, ‘verzorgende vaardigheden’ en ‘indirecte zorg’ worden leerlingen voorbereid op een tewerkstelling binnen de kinderopvang. Via stages in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en in kleuterscholen worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht.

Het behalen van het diploma ‘kinderzorg’ is een vereiste om als kinderbegeleider tewerkgesteld te kunnen worden in initiatieven voor kinderopvang erkend door Kind en Gezin

Thuis en Bejaardenzorg - zorgkundige

Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige (na 3e graad Verzorging)

Dit specialisatiejaar speelt in op de toenemende vraag naar hulpverleningin de bejaardensector. In de rusthuizen worden de bewoners immers sterk zorgbehoevend.

Anderzijds neemt ook de thuiszorg toe. De verzorger vormt een belangrijke schakel in de hulpverlening binnen de thuisgezondheidszorg.

In dit specialisatiejaar krijgen de leerlingen een beroepsopleiding om als professionele zorgverlener tewerkgesteld te worden in alle sectoren van de gezondheidszorg. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan deze ruime waaier aan vaardigheden. Via de stages in geriatrische zorgsettings, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg worden de nodige vaardigheden en competenties bijgebracht

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact