Vierde jaar

LET OP - uitdovend (enkel nog schooljaar 2021-2022)

In het algemeen secundair onderwijs (ASO) bereiden we de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Een ASO-leerling moet dus de nodige studiediscipline kunnen opbrengen en een open culturele belangstelling tonen voor de maatschappij. Een ASO-leerling moet kunnen redeneren, afstand kunnen nemen van het concrete en leergierig zijn.

De basisvorming, 22 of 23 uur per week, is voor alle leerlingen identiek en dus onafhankelijk van de gekozen studierichting. Tijdens de overige lesuren worden vakken specifiek voor de gekozen richting aangeboden.

Economie

ASO

Van de leerlingen die de studierichting Economie in de tweede graad aanvatten, wordt verwacht dat zij belangstelling kunnen opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen, aanleg en belangstelling hebben voor het structureren en verwerken van informatie en daarnaast ook helder, logisch en kritisch kunnen denken.Tijdens de lessen komen verschillende uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: welke activiteiten vinden in een onderneming plaats? Welke motieven zetten mensen ertoe aan te ondernemen? Wanneer is een onderneming succesvol? Is er een optimale ondernemingsgrootte? Wat zet ondernemingen tot internationale handel aan? Hoe komt economische groei tot stand? Deze vragen worden klassikaal en zelfstandig beantwoord met behulp van een werkboek, actualiteit, debatten, groepswerken, ICT-opdrachten, onderzoeksopdrachten, uitstappen …

Naast deze vakinhoudelijke thema’s worden de leerlingen begeleid om een onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Hiervoor moeten ze zelf onderzoeksvragen formuleren, informatie en gegevens verzamelen, selecteren en ordenen. Uiteindelijk moeten ze de resultaten formuleren, interpreteren en rapporteren. De zelfstandige uitvoering van dergelijke opdrachten wordt geleidelijk opgebouwd.

In deze studierichting kunnen de leerlingen duidelijk blijk geven van hun interesse in enerzijds talen en anderzijds wiskunde. Hierbij kunnen ze kiezen tussen één uur extra wiskunde of één uur extra Engels per week.

Humane Wetenschappen

ASO

De optie humane wetenschappen is bedoeld voor de leerling die interesse heeft in het menselijk gedrag in onze complexe maatschappij. De leerling is geboeid door wat mensen drijft in hun keuzes en motivatie. Deze richting wil de leerling inzicht geven in de mens als individu en als onderdeel van zijn groep of cultuur.

Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie. In gedragswetenschappen wordt de mens vanuit een psychologische invalshoek benaderd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mens als groepswezen en worden fenomenen als groepsdynamiek onderzocht. In dit vak wordt de leerling vertrouwd gemaakt met essentiële begrippen uit de humane disciplines, zoals de observatie, de enquête en het experiment. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen.

In het vak cultuurwetenschappen wordt de cultuur in de brede zin van het woord onderzocht. Zo komen onder andere media, politiek, recht, kunst en ecologie aan bod. In deze discipline wordt aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar communiceren en hoe we beïnvloed worden door de media.

De taalvakken Engels, Frans en Nederlands versterken de communicatieve vaardigheden

Wetenschappen

ASO

In de studierichting Wetenschappen worden verschillende positieve wetenschappen behandeld: biologie, chemie en fysica. Vakinhoudelijke thema’s worden behandeld aan de hand van hand- en werkboeken, practica, onderzoeksopdrachten, uitstappen …De leerlingen bestuderen de levende en niet-levende materie in al haar aspecten en leren een wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie. 

Denk je soms dat technisch onderwijs enkel het aanleren van technieken inhoudt? Voor de opties in het Sint-Guido-Instituut is dit geenszins het geval! Elke aangeboden optie biedt immers een ruime waaier aan algemene vorming. De overgrote meerderheid van vakken en uren zijn identiek met deze van het algemeen onderwijs.

Daarom bieden wij de leerlingen zowel in de tweede als in de derde graad van het TSO een keuzegedeelte aan die de algemene vorming verdiept. Tijdens het projectwerk wordt een specifiek probleem vakoverschrijdend bestudeerd. Daarenboven wordt er aandacht besteed aan het zelfstandig studeren. Dit vakoverschrijdend en zelfstandig werken is uiteraard een belangrijke vaardigheid voor het succesvol realiseren van de geïntegreerde proef.

In het technisch onderwijs van het Sint-Guido-Instituut staat de onmiddellijke toepassing van de kennis (het concrete en niet het abstracte) voorop. 

Marketing &   
Ondernemen

TSO

Heb jij interesse in commerciële en financiële verrichtingen? Wil jij leren hoe je een goede boekhouding aanpakt? Schrikt administratie en werken met de computer jou niet af? Beschik je bovendien over een basiskennis Nederlands, Frans en Engels? Dan is de richting Marketing en ondernemen misschien wel wat je zoekt!

In deze polyvalente studierichting krijgen de leerlingen een menu met als hoofdingrediënten commerciële vorming, boekhouden en informatica.

De leerling ‘Marketing en ondernemen’ leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in een beroepsgerichte als in een maatschappelijke context.

Hij leert de meest voorkomende commerciële, financiële en diverse verrichtingen analyseren om ze nadien te boeken in een systeem van dubbel boekhouden, op manuele wijze en via een didactisch boekhoudpakket. Hij leert de documentenstroom in een bedrijf kennen om de hierbij behorende administratie af te kunnen handelen.

Hij leert de basiswoordenschat en -technieken van het verkopen en oefent dit in via praktische opdrachten.

De leerling leert informatica- en kantoortoepassingen gebruiken en verwerft de basis van het programmeren.

Sociale & 
Technische wetenschappen

TSO

Je bent sociaal en zorgzaam? Je hebt voldoende aanleg en interesse in wetenschappen en in gezondheid? Je staat met plezier in de keuken en je steekt graag de handen uit de mouwen om iets te organiseren? In de verre toekomst droom je van een richting waarin omgaan met mensen centraal staat? Dan is de richting sociaal-technische wetenschappen iets voor jou!

In de studierichting sociaal-technische wetenschappen wordt de nadruk gelegd op drie pijlers, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en integrale opdrachten.

Tijdens de lessen ‘sociale wetenschappen’ leer je over jezelf in relatie met de omgeving. Je leert omgaan met je eigen mogelijkheden binnen STW, gepast communiceren en het gedrag van anderen observeren. Je leert ook wat je rechten en plichten zijn als jongere. Kortom, je verkent via deze lessen meer over je mogelijke latere werkmogelijkheden.

In de lessen ‘natuurwetenschappen’ (biologie, chemie en fysica) leer je door middel van observatie en experimenten de link te leggen met je eigen leefwereld. Je leert hoe je je verworven kennis kan toepassen op je eigen omgeving.

‘Integrale opdrachten’ is een vak waar de leerkracht niet vooraan in de klas staat terwijl de leerlingen luisteren en noteren. Je moet als leerling zelf aan de slag. Met behulp van opdrachtbrieven word je individueel of in groep uitgedaagd. De leerkracht zal je als coach begeleiden en uitleg geven aan wie dit nodig heeft.

Integrale opdrachten wordt door een team leerkrachten gegeven, die elk gespecialiseerd zijn in hun vak: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie.

Het gaat hier niet enkel om kennis vergaren, maar ook vaardigheden en attitudes worden geïntegreerd. De vier basiscompetenties die aan bod komen zijn: onderzoeken, organiseren, presenteren en reflecteren. In ‘integrale opdrachten werk je zelfstandig of in groep aan opdrachten. Tijdens deze lessen leer je op een wetenschappelijke manier thema’s binnen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen onderzoeken en je gaat aan de slag met je sociale, creatieve, organisatorische en expressieve vaardigheden. Je leert activiteiten organiseren of maaltijden bereiden voor verschillende doelgroepen. Daarnaast leer je ook presenteren voor een publiek en ontdek je jouw eigen talenten en werkpunten. Je stuurt je eigen leerproces en werkt aan een bewuste studie- of beroepskeuze.

Deze richting bereid je voor op tewerkstelling binnen verschillende sectoren. In de onderwijssector kun je studies aanvatten als: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. In de gezondheidssector kun je bijvoorbeeld verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde studeren en in de sociale sector behoren studies als gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk en toegepaste psychologie tot de mogelijkheden. 

Toerisme 

TSO

Spreekt reizen tot je verbeelding? Wil je weten hoe het er op andere plaatsen aan toe gaat? Hoe de mensen daar leven en werken? Kortom, ben je geïnteresseerd in andere werelden, andere culturen? En dus ook in andere talen? Ben je ietwat avontuurlijk aangelegd? Vind je daarom de toeristische sector boeiend? Dan is Toerisme misschien wel de juiste studierichting voor je! In de optie ‘toerisme’ houdt de leerling van hard werken in een vakantiesfeer, hij of zij reist graag en is geïnteresseerd in vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en kunst en cultuur. De leerling ‘toerisme’ is niet bang om andere talen te spreken en te schrijven en staat open voor de meningen van anderen - die misschien anders denken - en voor andere culturen. Wie voor deze optie kiest is sociaal vaardig, vertoont correcte omgangsvormen en heeft feeling voor onthaal. Daarnaast is hij/zij ook spontaan, luistervaardig en verdraagzaam in de gewone dagelijkse omgang. De leerling kan toont belangstelling voor de administratieve verwerking van documenten en kan ordelijk, stipt en nauwkeurig werken. Tenslotte heeft een leerling ‘toerisme’ ook oog voor een verzorgd voorkomen en verzorgde kledij, beschikt hij/zij over wat commerciële feeling en stressbestendigheid.

Na de 2de graad kan je kiezen voor de 3de graad Toerisme of Communicatie en Media. Maar je kan ook in andere afdelingen instappen, maar dan moet je wel bijwerken voor wiskunde en de handelsvakken.

Toerisme is één van de belangrijkste economische bedrijfstakken in onze samenleving. De opleiding richt zich dan ook in de eerste plaats tot mensen die in de branche tewerkgesteld willen worden. Hierbij denken we aan reisbureaus, touroperators, luchthavens, recreatieparken, toeristische diensten van steden, hotels en dit zowel in binnen- als buitenland.

Daarnaast is de opleiding ook een voorbereiding op een Se-n-Se-opleiding of hoger onderwijs dat op de toeristische, recreatieve en vrijetijdssector is gericht.

Bouwtechnieken

TSO

Elke gemotiveerde leerling uit de 1ste graad, ongeacht de basisoptie, kan de studierichting ‘ bouwtechnieken’ aanvatten. Indien je in de 1ste graad de basisoptie Bouwtechnieken koos, heb je uiteraard reeds een stapje voor. Heb je echter een minimum aan technisch inzicht, bouwpraktische aanleg en voldoende motivatie dan kan je zeker en vast zonder problemen instappen!

In deze praktijkgerichte opleiding leer je een volledig bouwproject te ontleden (materialen, constructies, uitvoeringsmethode, …), voorbereiden (uitvoeringstekeningen ( CAD), meetstaten, kostprijs, stappenplan,…) en realiseren (metselen, bekisten, dakconstructies, afwerkingen, ….).

Bouwmaterialen, duurzaam bouwen, elektriciteit, topografie, stabiliteit, veiligheid, tekenen en schetsen, bouwmanagement, informaticavaardigheden en nog zoveel meer komen op een praktijkgerichte manier aan bod.

Aan de hand van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties kan je je eigen bevindingen en vaststellingen bijsturen en optimaliseren. 

In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. De leerlingen gaan zélf aan de slag en krijgen zo ervaring in het beroep. Het beroepssecundair onderwijs bereidt de leerlingen voor op de uitoefening van een beroep. Sommige leerlingen volgen, na het behalen van het diploma van secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs.

Office & Retail

BSO

In de 2de graad ‘Office and retail’ maak je kennis met kantoor en verkoop of ook administratie en retail. Omdat klantgericht werken, goede communicatieve vaardigheden, een basiskennis over de goederen- en documentenstroom en ICT-vaardigheden belangrijke competenties zijn voor zowel een administratief medewerker als een verkoopmedewerker, zal ook hier de nadruk op liggen. Daarnaast krijg je ook een inleiding logistiek.

Onder begeleiding leer je de taken verkennen van een administratief medewerker en een retailmedewerker en dit aan de hand van competenties. Tijdens deze opleiding leer je bezoekers en klanten onthalen, telefoneren, post verwerken, blind typen, documenten ingeven en bewerken, mails behandelen, omgaan met handelsdocumenten, de goederen- en documentenstroom in kaart brengen. Je leert ook de dubbele boekhouding kennen en toepassen, commerciële en financiële documenten verwerken in een didactisch boekhoudpakket, de goederen- en documentenstroom toelichten, de hulpmiddelen om goederen op te slaan toelichten, goederen verkoopklaar maken voor presentatie in een didactische leerwinkel of op een externe werkplek, een verkoopgesprek observeren en je leert eenvoudige inpaktechnieken hanteren.

Behalve deze leerinhouden zijn ook de juiste attitudes belangrijk. Zo zal in praktijklessen aandacht besteed worden aan een klantgerichte houding, werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken, verantwoordelijkheid opnemen, zin voor orde en nauwkeurigheid en flexibiliteit.

Het taalgebruik krijgt heel wat aandacht in praktijksituaties. Zowel in het Nederlands, Frans als Engels komen luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod. Binnen deze algemene communicatieve vaardigheden krijgen zakelijke gesprekken en telefoongesprekken extra aandacht.

In de tweede graad kantoor en verkoop zijn de leerinhouden gelijk. Ze vormen de overgang naar de doorgedreven beroepsgeoriënteerde opleiding in de 3de graad

Verzorging & Voeding

BSO

Deze studierichting bereidt de leerlingen voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. De nadruk ligt er vooral op de praktijk. In de opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.

De leerlingen worden getrained in het observeren en rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden. Ze leren over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Tijdens stages in de derde graad maken ze kennis met hun toekomstige werksituatie

Bouw

BSO

Tijdens deze opleiding maken de leerlingen kennis met de verschillende bouwmaterialen en technieken. Ze bestuderen verschillende constructies, leren plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren. Veel aandacht gaat naar het aanleren van vaardigheden: spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen, beton storten en ontkisten. Toegepaste elektriciteit en mechanica leren ze in functie van het werk op de werf.

Ben je graag met je handen bezig? Ben je niet bang om hard te werken? Kan je methodisch en zorgvuldig werken? Ben je een teamspeler? Heb je een goede lichamelijke conditie? Dan is de richting ‘Bouw’ zeker iets voor jou!

Bekijk hier het promotiefilmpje

Schilder- &

Decoratiewerken

BSO

Leerlingen leren in deze praktijkgerichte opleiding gebouwen af te werken en te verfraaien. Ze leren technieken aan om oude verflagen te verwijderen, muren te ontstoffen, gevels en interieurs te schilderen, behangen en stofferen. Borstel, rol of spuitpistool leren ze vlot hanteren. Tapijt, kurk, vinyl of linoleum… hebben geen geheimen meer voor hen.

Onder begeleiding leren ze opdrachten begrijpen en volgens de regels van de kunst uitvoeren en afwerken. Ze oefenen in de praktijklessen niet alleen de verschillende technieken in, maar gebruiken ook hun creativiteit.

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact