Inschrijven in het 1ste leerjaar A en B

Ontdek alles over het inschrijven in het 1ste leerjaar A en B 

van een Nederlandstalige secundaire school in Brussel

Je kind inschrijven in het 1se leerjaar A en B van een NL school

Inschrijven in de hogere jaren (van 2de tot 7de jaar)
via deze website vanaf 27 mei 2024

Ontdek alles over het inschrijven van het 2de tot het 7de leerjaar

van een Nederlandstalige secundaire school in Brussel

Je kind inschrijven in de hogere jaren en duaal leren

Renovatiewerken Campus DJ

Renovatie
Dokter Jacobsstraat

Nieuwsgierig naar de verbouwingen van de campus Dokter Jacobsstraat...

OKAN

Onthaalklas voor
Anderstalige Nieuwkomers

GBV

Graduaatopleiding  basisverpleegkunde

BYOD

Bring Your Own Device.

iedere leerling zijn eigen laptop

Boeken-
verkoop

Handleiding

Finaliteiten
en studiedomeinen

De finaliteiten in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Doorstromen naar hoger onderwijs, doorstromen naar de arbeidsmarkt of beide.

De studiedomeinen groeperen de opleidingen volgens interessegebied.


Enkele cijfers

3

Studie domeinen

4

Campussen

1135

Leerlingen

93

Klassen

Klik in de eerste kolom voor meer informatie per jaar te bekijken.

Economie &
organisatie
STEM Maatschappij
& welzijn
Duaal
leren
Verpleeg-
kunde
Brede eerste graad
Tweede graad
Derde graad
7e jaar
GBV

Het Sint-Guido Instituut is begaan met het welbevinden van haar leerlingen. Daarom wordt elke graad vertegenwoordigd door een leerlingenraad.

De leerlingenraad is het aanspreekpunt voor alle leerlingen die een probleem willen melden, iets op onze school willen veranderen of een toelichting bij een genomen beslissing willen krijgen. Ze sturen ook een afvaardiging naar de Schoolraad.

Regelmatig komen deze leerlingenraden samen om voorstellen voor te leggen aan het lerarenkorps en de directie.

Ook in onze school werd, in toepassing van het participatiedecreet van 2 april 2004, vóór 1 april 2005 een schoolraad opgericht. Zo’n schoolraad omvat:

• afgevaardigden van de leerlingen;
• afgevaardigden van de ouders;
• afgevaardigden van het personeel;
• vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

In tegenstelling met de geledingen personeel, ouders en leerlingen bestaat de geleding ‘lokale gemeenschap’ niet uit afgevaardigden maar uit vertegenwoordigers. Immers de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden, in tegenstelling met de drie andere geledingen, aangeduid door middel van coöptatie.

Zo spoedig mogelijk na hun verkiezing coöpteren de afgevaardigden van de leerlingen, de ouders en het personeel bij consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Vooraf kende de inrichtende macht aan deze Schoolraad voor alle onderwerpen de overlegbevoegd-heid toe. Op die manier maakt het schoolbestuur (het lokaal bestuurscomité) de facto deel uit van de schoolraad en vermijdt de directeur en het schoolbestuur de procedureslag die gepaard gaat met facultatieve en verplichte adviezen.

De schoolraad overlegt, op basis van art. 21 van het participatiedecreet, met het schoolbestuur over:

• de bepaling van het profiel van de directeur;
• het studieaanbod;
• het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
• de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
• de vaststelling van het nascholingsbeleid;
• het beleid inzake experimenten en projecten;
• het opstellen of wijzigen van het schoolreglement;
• het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden • toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
• het schoolwerkplan;
• het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
• elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
• elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van art. 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
• elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren/leraar en punten;
• elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school;
• elk ontwerp van beslissing inzake de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

De overlegbevoegdheid wordt uitgeoefend in een gezamenlijke vergadering van schoolbestuur en schoolraad. Zowel schoolraad als schoolbestuur moeten tijdens het overleg streven naar een akkoord. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.

De schoolraad moet nog bij consensus een voorzitter aanduiden. De schoolraad kan kiezen voor een voorzitter uit de leden van de schoolraad of een voorzitter die geen lid is van de schoolraad. Als de schoolraad een externe voorzitter verkiest dan heeft deze geen stemrecht. De schoolraad kan echter noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur als voorzitter aanduiden.

Mevr. De Meersman zit de Schoolraad voor.

De betrokkenheid van de ouders is heel belangrijk voor het Sint-Guido Instituut. Ouders die willen, kunnen deel uitmaken van het oudercomité en op die manier meewerken aan de verbetering van het onderwijsaanbod en de opvoeding van alle leerlingen.

Het oudercomité organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders en ondersteunt verschillende schoolactiviteiten. Zij adviseert ook het schoolbestuur mbt de schoolwerking en –organisatie.

Naast het harde werken, moet er ook tijd zijn voor ontspanning. Op het Sint-Guido Instituut krijgen de leerlingen daar heel wat mogelijkheden toe.

Tijdens de middagpauze en op woensdagnamiddag kunnen de leerlingen gratis deelnemen aan sportactiviteiten (balsporten, ijsschaatsen, muurklimmen,…). We organiseren elk jaar ook een spannend voetbaltornooi.

Voor wie het graag wat rustiger aan doet, worden er ook spel-middagen georganiseerd waar de leerlingen zich kunnen verdiepen in schaaktechnieken en allerhande bordspelen.

Leerlingen uit de derde graad die graag met multi-media aan de slag gaan, of een vlotte pen hebben, kunnen meewerken aan de schoolblog en nieuw videomateriaal aanmaken.

Elke schooldag wordt er een avondstudie georganiseerd op de school. Hier kunnen leerlingen in alle rust studeren.

Op welbepaalde avonden worden er ook ICT-huiswerkklassen georganiseerd.

In de loop van het schooljaar worden er verschillende educatieve uitstappen, toneelvoorstellingen en bezoeken aan werkplekken georganiseerd door de school.

Soms trekken de leerlingen er ook voor enkele dagen op uit. Zo nemen de eerstejaars deel aan kennismakingsdagen aan zee en staat er in het 4de en 5de jaar ASO en TSO een bezoek aan Londen en Parijs op het programma waar de leerlingen de kans krijgen om hun talenkennis in de praktijk te toetsen.

De laatstejaars studenten kunnen ook op vrijwillige basis op “eindejaarsreis” vertrekken om samen hun schoolloopbaan af te sluiten.

SignaalTV

BLOG

Facebook

NEWS

Smartschool

LINK

Instagram

PHOTO

Sint-Guido-Instituut

Contactgegevens

02 521 60 10
Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht
info@sintguido.be

Neem contact

Dokter Jacobsstraat 67, Anderlecht

Sainte-Adresseplein 12, Anderlecht

Ninoofsesteenweg 369, Anderlecht

Verheydenstraat 39, Anderlecht