Graduaat Basisverpleegkunde

Opleiding tot gegradueerde basisverpleegkundige
Sint-Guido-Instituut in samenwerking met ODISEE hogeschool

Infomomenten

23/03 van 10.00-11.30u (digitaal)
(Inschrijving noodzakelijk)

Algemene infodag SGI
27/04 van 14.00-17.00u

Info en toelatingsproeven
15/06 van 10.00-13.00u (campus)
28/08 van 17.00-20.00u (campus)

Graduaat basisverpleegkunde SGI
Infomomenten ZORGPORTAAL basisverpleegkunde

De volgende opleiding start op 
01 februari 2025

Zorgportaal

Verschillende modules

DAG: Dagopleiding
ALOV: Anders lopende opleidingen

IBVZ: Initiatie BasisVerpleegkunde Zorgportaal
IBV: Initiatie BasisVerpleegkunde
BVB: BasisVerpleegkunde Basiszorg
OAG: Oriëntatie Algemene Gezondheid
OOG: Oriëntatie Ouderen en Geestelijke gezondheid
TV: Toegepaste Verpleegkunde 

Wanneer kan je wat volgen?

ik doe het

Help ons om mensen te laten kiezen voor een job als verpleegkundige, zorgkundige, opvoeder of kindbegeleider. Of een van de vele andere betekenisvolle en spannende jobs in de zorg. Download onze affiches en verspreid de boodschap: ik doe het.

OPLEIDING TOT GEGRADUEERD BASISVERPLEEGKUNDIGE 

In het modulair onderwijs sta je als lerende centraal. Er wordt ruime aandacht geschonken, niet alleen aan leren en werken in groep, maar ook aan de individuele begeleiding. Zo komen wij tegemoet aan jouw interesses en persoonlijke noden. Omdat de thema’s geïntegreerde gehelen zijn, spreken we niet meer over vakken in de strikte zin van het woord. Binnen een thema komen verschillende leerinhouden aan bod die een logische samenhang vormen.
De drie basisthema’s zijn: gezondheid en ziekte, zorg en hulpverlenende relatie en verpleeginterventies.

Een module is het kleinste deel van de opleiding dat door de overheid gecertificeerd wordt. De opleiding wordt niet meer opgedeeld in studiejaren, maar in modules. Wanneer je slaagt in een module, krijg je hiervan een deelcertificaat.

Binnen de verschillende modules worden de leerinhouden opgebouwd vanuit de 10 kerncompetenties van het leerplan. Een kerncompetenties is het geheel van vaardigheden, kennis en attitudes die je nodig hebt als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te gaan. Ze zijn geordend in een samenhangend geheel dat “cluster” of “ thema” genoemd wordt. 

Klik hier voor de verschillende modules te bekijken

Na het succesvol doorlopen van de modules ontvang je een deelcertificaat. Een deelcertificaat is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend bewijs dat aangeeft dat je geslaagd bent voor een module. Dit is nodig als je een volgende module wil aanvatten.

Na het succesvol doorlopen van module initiatie verpleegkunde en verpleegkundige basiszorg (studieduur 1 jaar) verwerf je de kwalificatie van zorgkundige, d.w.z. dat je een visum kan aanvragen en tewerkgesteld worden als zorgkundige.

Op het einde van het opleidingstraject (= het totaal van alle deelcertificaten) krijg je het diploma van gegradueerd basisverpleegkundige. 

Elke module is opgebouwd uit een aantal thema’s. Binnen de thema’s wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden, gericht op de realisatie van de kerncompetenties. Je krijgt m.a.w. geen vakken meer, maar leerinhouden vanuit verschillende invalshoeken belicht, die allemaal betrekking hebben op het thema. Dit moet je toelaten om op een brede basis inzichten te verwerven; bovendien wordt de opleiding meer geïndividualiseerd, zodat je op je eigen tempo en met je eigen mogelijkheden de thema’s kan verwerken, de kerncompetenties kan bereiken en dus slagen voor een module.

Het studieprogramma omvat theoretisch en klinisch onderwijs

Je kiest voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij:
# algemene ziekenhuizen,
# psychiatrische centra,
# poliklinieken,
# kinderdagverblijven,
# ontwikkelingssamenwerking,
# woonzorgcentra,
# de thuiszorg,
# bedrijven,
# vluchthuizen,
# revalidatiecentra,
# labo’s
# medisch afgevaardigde
# voorzieningen voor mensen met een beperking,
# Artsen zonder Grenzen …
# Onderwijs…….. 

Na deze opleiding is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen.
Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelorsdiploma van niveau 6. Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied. 

Meer info bij onze partner ODISEE (brugopleidingen)

Elke student toegang geven tot digitaal onderwijs, dat is onze missie! Om alles in 1 keer goed te regelen, leveren we bij elke laptop het Easy4u zekerheidspakket met service en garantie. Wij zorgen dat de laptop meteen klaar is voor gebruik. En gaat er iets kapot of wordt de laptop gestolen? Dan bent u hiervoor verzekerd en ligt er een leen laptop klaar op school. Dat is Easy4u! - klik hier voor de flyer

Troeven van deze opleiding

  • een praktisch gerichte, modulaire opleiding op maat van de cursist;
  • mogelijkheid tot spreiding van de studies of studieverkorting bij eerder verworven competenties;
  • ruim stageaanbod met mogelijkheid om stages te doen op eigen werkvloer;
  • sterke individuele begeleiding van de cursist door de school; · traject- en taalbegeleiding;
  • mogelijkheid tot keuze van de differentiatiemodule: algemene, geriatrische of geestelijke gezondheidszorg;
  • ruime tewerkstelling- en doorgroeimogelijkheden;
  • ruime nascholingsmogelijkheden en doorgroei naar bacheloropleiding (niveau 6).

View in Action

Promoclip avondopleiding verpleegkunde

Wat is een Graduaatsopleiding?

Deze opleiding biedt voltijds onderwijs aan.

Het schooljaar wordt ingedeeld in afzonderlijke les- en stageperioden. Naast de theoretische en praktische training op school bieden de stages kansen tot het verder trainen van sociale en verpleegtechnische vaardigheden.

De lessen vinden plaats tussen 8.25 en 16.20 uur volgens een ‘bloksysteem’, afwisselend weken les en weken stage. Een lesweek omvat 28 contacturen en 8 uren voor begeleiding bij de verwerking en uitdieping van de leerstof.

Het Sint-Guido-Instituut biedt de mogelijkheid om het diploma van gegradueerde in de basisverpleegkunde te behalen aan iedereen die door omstandigheden de dagopleiding niet kan volgen.

De lessen vinden plaats op één vaste wekelijkse lesdag van 8.25 tot 16.20 uur en in principe drie avonden van 17.30 tot 21.00 uur. De student kan vanaf februari 2019 ook kiezen voor een pakket afstandsleren en begeleide zelfstudie waardoor het aantal avonden beperkt blijft tot 1 per week.

Door deze vernieuwde aanpak is de combinatie gezin, werken, en studeren haalbare kaart geworden voor heel wat kandidaten.

De stages worden in overleg met de student georganiseerd en kunnen in beginfase grotendeels binnen het eigen werkterrein. Naarmate de opleiding vordert dient men externe stages te lopen. Deze worden georganiseerd volgens de mogelijkheden van de student, de werksituatie en gebeuren is samenspraak met de student.

In deze opleiding staat je eigen leerproces centraal en kan je je eigen leertempo bepalen.

Bekijk onze folder.

Je kan ook een beroep doen op:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidszorgen (IFG)

Opleidingsproject tot verpleegkundige (project 600 Febi) waarbij de cursist-werknemer die geen diploma verpleegkunde bezit zijn loon gedurende de vorming (voor maximum 3 jaar) behoudt. Meer info: www.opleidingen-openbare-zorg.be/nl/index.html 

Opleiding openbare zorg (project 600 RSZ) 

Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit openbare instellingen die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.opleidingen-openbare-zorg.be/nl/index.html

Het Sint Guido Instituut biedt in samenwerking met VDAB de opleiding zorgportaal HBO5 basisverpleegkunde aan.

Deze opleiding richt zich tot anderstalige kandidaten of kandidaten die specifieke noden ervaren en extra ondersteuning nodig hebben bij het studeren binnen het hoger onderwijs. De studieduur van 3 jaar wordt met een half jaar verlengd waardoor het tempo waarop de lessen gegeven worden trager verloop en de student meer verwerkingstijd krijgt. Naast de gewone verpleegkundige vakken zijn binnen het curriculum van deze opleiding een aantal ondersteunende vakken opgenomen zoals Nederlands, communicatieve vaardigheden, rekenvaardigheden, relationele vaardigheden, studiemethodiek enz. Door deze aanpak willen we kandidaten maximale ondersteuning en slaagkansen bieden.

De opleiding is ook open voor NIET VDAB studenten. Iedere kandidaat die nood heeft aan extra ondersteuning tijdens de studies kan instromen in de opleiding zorgportaal.

Wil je de opleiding aanvatten met een VDAB contract dan moet je voldoen aan de VDAB voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je plaatselijk VDAB kantoor.

Eerstvolgende opleiding zorgportaal start op 01 februari 2025Diploma/ getuigschrift van een 6de jaar ASO/ TSO/ BSO of buitenlandse equivalentie.
Slagen in een toelatingsproef.
Toelatingsproef bestaat uit:
motivatieproef;
rekenvaardigheidsproef;
taaltest.
Voor anderstaligen taalniveau 2.4 behaald hebben of niveau B1.

Download onze infofolder (PDF)

Contacteer ons


ODISEE

Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Goedele vzw

Adres

Sainte-Adresseplein 12
1070 Anderlecht


Contactgegevens

Email: hbo5@sintguido.be
Phone:  02 520 86 30

Links
Algemeen mailadres

info@sintguido.be