HBO5
Verpleegkunde

Hoger Beroepsonderwijs |
Opleiding tot gegradueerd vepleegkundige
Sint-Guido-Instituut

Infomomenten

Info verpleegkunde
17/01 van 17.00-20.00u (op campus)
07/02 van 17.00-20.00u (op campus)

Toelatings- en vrijstellingsproeven
17/01 van 17.00-20.00u (op campus)
07/02 van 17.00-20.00u (op campus)

ALOV
Infomomenten 
ZORGPORTAAL

De volgende opleiding start op 
01 februari 2024
Zorgportaal

Omscholen tot verpleegkundige met behoud van loon ook voor mensen werkzaam in andere sectoren

ik doe het

Help ons om mensen te laten kiezen voor een job als verpleegkundige, zorgkundige, opvoeder of kindbegeleider. Of een van de vele andere betekenisvolle en spannende jobs in de zorg. Download onze affiches en verspreid de boodschap: ik doe het.

HOGER BEROEPSONDERWIJS | OPLEIDING TOT GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 

In het modulair onderwijs sta je als lerende centraal. Er wordt ruime aandacht geschonken, niet alleen aan leren en werken in groep, maar ook aan de individuele begeleiding. Zo komen wij tegemoet aan jouw interesses en persoonlijke noden. Omdat de thema’s geïntegreerde gehelen zijn, spreken we niet meer over vakken in de strikte zin van het woord. Binnen een thema komen verschillende leerinhouden aan bod die een logische samenhang vormen.
De drie basisthema’s zijn: gezondheid en ziekte, zorg en hulpverlenende relatie en verpleeginterventies.

Een module is het kleinste deel van de opleiding dat door de overheid gecertificeerd wordt. De opleiding wordt niet meer opgedeeld in studiejaren, maar in modules. Wanneer je slaagt in een module, krijg je hiervan een deelcertificaat.

Binnen de verschillende modules worden de leerinhouden opgebouwd vanuit de 10 kerncompetenties van het leerplan. Een kerncompetenties is het geheel van vaardigheden, kennis en attitudes die je nodig hebt als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te gaan. Ze zijn geordend in een samenhangend geheel dat “cluster” of “ thema” genoemd wordt. 

Klik hier voor de verschillende modules te bekijken

Na het succesvol doorlopen van de modules ontvang je een deelcertificaat. Een deelcertificaat is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend bewijs dat aangeeft dat je geslaagd bent voor een module. Dit is nodig als je een volgende module wil aanvatten.

Na het succesvol doorlopen van module initiatie verpleegkunde en verpleegkundige basiszorg (studieduur 1 jaar) verwerf je de kwalificatie van zorgkundige, d.w.z. dat je een visum kan aanvragen en tewerkgesteld worden als zorgkundige.

Op het einde van het opleidingstraject (= het totaal van alle deelcertificaten) krijg je het diploma van gegradueerd verpleegkundige. 

Elke module is opgebouwd uit een aantal thema’s. Binnen de thema’s wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden, gericht op de realisatie van de kerncompetenties. Je krijgt m.a.w. geen vakken meer, maar leerinhouden vanuit verschillende invalshoeken belicht, die allemaal betrekking hebben op het thema. Dit moet je toelaten om op een brede basis inzichten te verwerven; bovendien wordt de opleiding meer geïndividualiseerd, zodat je op je eigen tempo en met je eigen mogelijkheden de thema’s kan verwerken, de kerncompetenties kan bereiken en dus slagen voor een module.

Het studieprogramma omvat theoretisch en klinisch onderwijs

Met het diploma van HBO5- Verpleegkunde kan je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kies je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij:
# algemene ziekenhuizen,
# psychiatrische centra,
# poliklinieken,
# kinderdagverblijven,
# ontwikkelingssamenwerking,
# woonzorgcentra,
# de thuiszorg,
# bedrijven,
# vluchthuizen,
# revalidatiecentra,
# labo’s
# medisch afgevaardigde
# voorzieningen voor mensen met een beperking,
# Artsen zonder Grenzen …
# Onderwijs…….. 

Na een HBO5 -Verpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen.
Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelorsdiploma van niveau 6. Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied. 

Elke student toegang geven tot digitaal onderwijs, dat is onze missie! Om alles in 1 keer goed te regelen, leveren we bij elke laptop het Easy4u zekerheidspakket met service en garantie. Wij zorgen dat de laptop meteen klaar is voor gebruik. En gaat er iets kapot of wordt de laptop gestolen? Dan bent u hiervoor verzekerd en ligt er een leen laptop klaar op school. Dat is Easy4u! - klik hier voor de flyer

Troeven van deze opleiding

  • de opleiding leidt tot het Europees erkend diploma niveau 5;
  • een praktisch gerichte, modulaire opleiding op maat van de cursist;
  • mogelijkheid tot spreiding van de studies of studieverkorting bij eerder verworven competenties;
  • ruim stageaanbod met mogelijkheid om stages te doen op eigen werkvloer;
  • sterke individuele begeleiding van de cursist door de school; · traject- en taalbegeleiding;
  • mogelijkheid tot keuze van de differentiatiemodule: algemene, geriatrische of geestelijke gezondheidszorg;
  • ruime tewerkstelling- en doorgroeimogelijkheden;
  • ruime nascholingsmogelijkheden en doorgroei naar bacheloropleiding (niveau 6).

View in Action

Promoclip avondopleiding verpleegkunde

Wat is een HBO5 opleiding?

Deze opleiding biedt voltijds onderwijs aan.

Het schooljaar wordt ingedeeld in afzonderlijke les- en stageperioden. Naast de theoretische en praktische training op school bieden de stages kansen tot het verder trainen van sociale en verpleegtechnische vaardigheden.

De lessen vinden plaats tussen 8.35 en 16.20 uur volgens een ‘bloksysteem’, afwisselend weken les en weken stage. Een lesweek omvat 28 contacturen en 8 uren voor begeleiding bij de verwerking en uitdieping van de leerstof.

Het Sint-Guido-Instituut biedt de mogelijkheid om het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde te behalen aan iedereen die door omstandigheden de dagopleiding niet kan volgen.

De lessen vinden plaats op één vaste wekelijkse lesdag van 8.25 tot 16.20 uur en in principe drie avonden van 17.30 tot 21.00 uur. De student kan vanaf februari 2019 ook kiezen voor een pakket afstandsleren en begeleide zelfstudie waardoor het aantal avonden beperkt blijft tot 1 per week.

Door deze vernieuwde aanpak is de combinatie gezin, werken, en studeren haalbare kaart geworden voor heel wat kandidaten.

De stages worden in overleg met de student georganiseerd en kunnen in beginfase grotendeels binnen het eigen werkterrein. Naarmate de opleiding vordert dient men externe stages te lopen. Deze worden georganiseerd volgens de mogelijkheden van de student, de werksituatie en gebeuren is samenspraak met de student.

In deze opleiding staat je eigen leerproces centraal en kan je je eigen leertempo bepalen.

Hoewel de opleiding in principe drie jaren duurt, kan je volgens noodzaak en wensen je studies spreiden over meerdere jaren. Voor kandidaten met ervaring in de zorgsector kan de normale studieduur verkort worden. Door middel van aanvangstoetsen en instapproeven gaan we na welke kennis en vaardigheden je reeds bezit. We kunnen je dus vrijstellen van bepaalde modules en/ of leerstofonderdelen toekennen.

Bekijk onze folder.

Je kan ook een beroep doen op:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidszorgen (IFG)

Opleidingsproject tot verpleegkundige (project 600) waarbij de cursist-werknemer die geen diploma verpleegkunde bezit zijn loon gedurende de vorming (voor maximum 3 jaar) behoudt. Meer info: www.fe-bi.org/ifg

Sociaal Fonds Privéziekenhuizen (SFPZ)

Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privéziekenhuizen die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.priveziekenhuizen.org

Sociaal Fonds Rustoorden voor bejaarden en Rust- en Verzorgingstehuizen (SF ROB-RVT)

Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.sectorouderenzorg.be

Het Sint Guido Instituut biedt in samenwerking met VDAB de opleiding zorgportaal HBO5 verpleegkunde aan.

Deze opleiding richt zich tot anderstalige kandidaten of kandidaten die specifieke noden ervaren en extra ondersteuning nodig hebben bij het studeren binnen het hoger onderwijs. De studieduur van 3 jaar wordt met een half jaar verlengd waardoor het tempo waarop de lessen gegeven worden trager verloop en de student meer verwerkingstijd krijgt. Naast de gewone verpleegkundige vakken zijn binnen het curriculum van deze opleiding een aantal ondersteunende vakken opgenomen zoals Nederlands, communicatieve vaardigheden, rekenvaardigheden, relationele vaardigheden, studiemethodiek enz. Door deze aanpak willen we kandidaten maximale ondersteuning en slaagkansen bieden.

Vanaf 1 februari 2024 wordt de opleiding ook opengesteld voor NIET VDAB studenten. Iedere kandidaat die nood heeft aan extra ondersteuning tijdens de studies kan instromen in de opleiding zorgportaal.

Wil je de opleiding aanvatten met een VDAB contract dan moet je voldoen aan de VDAB voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je plaatselijk VDAB kantoor.

Eerstvolgende opleiding zorgportaal start op 01 februari 2024Diploma/ getuigschrift van een 6de jaar ASO/ TSO/ BSO of buitenlandse equivalentie.
Slagen in een toelatingsproef.
Toelatingsproef bestaat uit:
motivatieproef;
rekenvaardigheidsproef;
taaltest.
Voor anderstaligen taalniveau 2.4 behaald hebben of niveau B1.

Wens je meer informatie over deze opleiding kom gerust naar één van onze infomomenten of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek waarbij we jouw specifieke mogelijkheden bekijken. 

Download onze infofolder (PDF)

Contacteer ons


ODISEE

Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Goedele vzw

Adres

Sainte-Adresseplein 12
1070 Anderlecht


Contactgegevens

Email: hbo5@sintguido.be
Phone:  02 520 86 30