HBO5
Verpleegkunde

Hoger Beroepsonderwijs |
Opleiding tot gegradueerd vepleegkundige
Sint-Guido-Instituut

Omscholen tot verpleegkundige met behoud van loon ook voor mensen werkzaam in andere sectoren

ik doe het

Help ons om mensen te laten kiezen voor een job als verpleegkundige, zorgkundige, opvoeder of kindbegeleider. Of een van de vele andere betekenisvolle en spannende jobs in de zorg. Download onze affiches en verspreid de boodschap: ik doe het.

HOGER BEROEPSONDERWIJS | OPLEIDING TOT GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 

De opleiding verpleegkunde van het Sint-Guido-Instituut biedt een driejarige modulaire opleiding aan in het hoger beroepsonderwijs. Je kan het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde verwerven na het volgen van vijf modules.

Elke module is een mooi afgerond leerpakket waarin zowel het beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming vervat zit. Ook de ondersteunende kennis, vaardigheden en attitudes hebben er een plaats. Zij dragen bij tot de competenties die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het verpleegkundig beroep. Aan het einde van een module worden de competenties geëvalueerd die nodig zijn om over te gaan naar de volgende module.  

In het modulair onderwijs sta je als lerende centraal. Er wordt ruime aandacht geschonken, niet alleen aan leren en werken in groep, maar ook aan de individuele begeleiding. Zo komen wij tegemoet aan jouw interesses en persoonlijke noden. Omdat de thema’s geïntegreerde gehelen zijn, spreken we niet meer over vakken in de strikte zin van het woord. Binnen een thema komen verschillende leerinhouden aan bod die een logische samenhang vormen. De drie basisthema’s zijn: gezondheid en ziekte, zorg en hulpverlenende relatie en verpleeginterventies.

Het studieprogramma omvat theoretisch en klinisch onderwijs. Voor het klinisch onderwijs of stages werkt onze school samen met een groot aantal instellingen zowel in Brussel als de Brusselse rand, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant. We streven ernaar om de stages te plannen in de omgeving van de woonplaats van de student, uiteraard moeten we rekening houden met de beschikbaarheid aan stageplaatsen. De stages hebben in het begin van de opleiding een oriënterend karakter. Naarmate je deelcertificaten behaalt, neemt het specifieke karakter van de stages toe.

In de module toegepaste verpleegkunde mogen de studenten een keuzestage doen en biedt onze school ook buitenlandse stages aan. Ook doen onze studenten van de module toegepaste verpleegkunde aan werkplekleren, zo “ runnen “ zij volledig zelfstandig een deel van een hospitalisatieafdeling onder supervisie van de docenten. Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Dit deelcertificaat is nodig om een volgende module aan te kunnen vatten. Een certificaat verkrijg je als je met succes alle modules doorlopen hebt. Het certificaat geeft recht op het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde.

Troeven van deze opleiding

  • de opleiding leidt tot het Europees erkend diploma niveau 5;
  • een praktisch gerichte, modulaire opleiding op maat van de cursist;
  • mogelijkheid tot spreiding van de studies of studieverkorting bij eerder verworven competenties;
  • ruim stageaanbod met mogelijkheid om stages te doen op eigen werkvloer;
  • sterke individuele begeleiding van de cursist door de school; · traject- en taalbegeleiding;
  • mogelijkheid tot keuze van de differentiatiemodule: algemene, geriatrische of geestelijke gezondheidszorg;
  • ruime tewerkstelling- en doorgroeimogelijkheden;
  • ruime nascholingsmogelijkheden en doorgroei naar bacheloropleiding (niveau 6).

View in Action

Promoclip avondopleiding verpleegkunde

Wat is een HBO5 opleiding?

Deze opleiding biedt voltijds onderwijs aan.

Het schooljaar wordt ingedeeld in afzonderlijke les- en stageperioden. Naast de theoretische en praktische training op school bieden de stages kansen tot het verder trainen van sociale en verpleegtechnische vaardigheden.

De lessen vinden plaats tussen 8.35 en 16.30 uur volgens een ‘bloksysteem’, afwisselend weken les en weken stage. Een lesweek omvat 28 contacturen en 8 uren voor begeleiding bij de verwerking en uitdieping van de leerstof.

Het Sint-Guido-Instituut biedt de mogelijkheid om het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde te behalen aan iedereen die door omstandigheden de dagopleiding niet kan volgen.

De lessen vinden plaats op één vaste wekelijkse lesdag van 8.25 tot 16.30 uur en in principe drie avonden van 17.00 of 17.30 tot 21.00 uur. De student kan vanaf februari 2019 ook kiezen voor een pakket afstandsleren en begeleide zelfstudie waardoor het aantal avonden beperkt blijft tot 1 per week.

Door deze vernieuwde aanpak is de combinatie gezin, werken, en studeren haalbare kaart geworden voor heel wat kandidaten.

De stages worden in overleg met de student georganiseerd en kunnen in beginfase grotendeels binnen het eigen werkterrein. Naarmate de opleiding vordert dient men externe stages te lopen. Deze worden georganiseerd volgens de mogelijkheden van de student, de werksituatie en gebeuren is samenspraak met de student.

In deze opleiding staat je eigen leerproces centraal en kan je je eigen leertempo bepalen.

Hoewel de opleiding in principe drie jaren duurt, kan je volgens noodzaak en wensen je studies spreiden over meerdere jaren. Voor kandidaten met ervaring in de zorgsector kan de normale studieduur verkort worden. Door middel van aanvangstoetsen en instapproeven gaan we na welke kennis en vaardigheden je reeds bezit. We kunnen je dus vrijstellen van bepaalde modules en/ of leerstofonderdelen toekennen.

Download onze infobrochure.

Je kan ook een beroep doen op:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidszorgen (IFG)

Opleidingsproject tot verpleegkundige (project 600) waarbij de cursist-werknemer die geen diploma verpleegkunde bezit zijn loon gedurende de vorming (voor maximum 3 jaar) behoudt. Meer info: www.fe-bi.org/ifg

Sociaal Fonds Privéziekenhuizen (SFPZ)

Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privéziekenhuizen die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.priveziekenhuizen.org

Sociaal Fonds Rustoorden voor bejaarden en Rust- en Verzorgingstehuizen (SF ROB-RVT)

Opleiding tot verpleegkundige voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimaal halftijds) en studies wensen te combineren. Meer info: www.sectorouderenzorg.be

Het Sint Guido Instituut biedt in samenwerking met VDAB de opleiding zorgportaal HBO5 verpleegkunde aan.

Deze opleiding richt zich tot anderstalige kandidaten of kandidaten die specifieke noden ervaren en extra ondersteuning nodig hebben bij het studeren binnen het hoger onderwijs. De studieduur van 3 jaar wordt met een half jaar verlengd waardoor het tempo waarop de lessen gegeven worden trager verloop en de student meer verwerkingstijd krijgt. Naast de gewone verpleegkundige vakken zijn binnen het curriculum van deze opleiding een aantal ondersteunende vakken opgenomen zoals Nederlands, communicatieve vaardigheden, rekenvaardigheden, relationele vaardigheden, studiemethodiek enz. Door deze aanpak willen we kandidaten maximale ondersteuning en slaagkansen bieden.

Om te starten met deze opleiding moet je aan de VDAB voorwaarden te voldoen. Neem hiervoor contact op met je plaatselijk VDAB kantoor.


Diploma/ getuigschrift van een 6de jaar ASO/ TSO/ BSO of buitenlandse equivalentie.
Slagen in een toelatingsproef.
Toelatingsproef bestaat uit:
motivatieproef;
rekenvaardigheidsproef;
taaltest.
Voor anderstaligen taalniveau 2.4 behaald hebben of niveau B1.

Digitale infomomenten “afstandsonderwijs” HBO5 verpleegkunde ( Inschrijven via inschrijvingsmodule op website )
Woensdag 18 november 2020 | 19 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 16 januari 2021 | 10 uur tot 12.00 uur

Info en Inschrijvingen
Woensdag 2 december 2020 | 17.00 - 20.00u | Info/inschrijving verpleegkunde
Zaterdag 12 december 2020 | 09.00 - 12.00u  | Info/inschrijving verpleegkunde
Zaterdag 23 januari 2021 | 09.00 - 12.00u | Info/inschrijving verpleegkunde | Toelatings- en vrijstellingsproeven
Zaterdag 19 juni 2021 | 09.00 - 12.00u | Info/inschrijving verpleegkunde
Woensdag 25 augustus 2021 | 17.00 - 21.00u | Info/inschrijving verpleegkunde | Toelatings- en vrijstellingsproeven

Omwille van wijzigende coronamaatregelen is het mogelijk dat infomomenten op school digitaal zullen aangeboden worden.

Wens je meer informatie over deze opleiding kom gerust naar één van onze onderstaande infomomenten of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek waarbij we jouw specifieke mogelijkheden bekijken. Een afspraak kan je maken via onderstaand telefoonnummer.

Op zaterdag 14 maart 2020 organiseren wij een extra infomoment zowel voor de dagopleiding als de ALOV opleiding van 10 tot 13.00uur waarbij we de opleiding uitgebreid aan u voorstellen. Je kan de campus en de vaklokalen bezoeken en kennis maken met docenten en studenten en dit bij een hapje en een drankje. Er is mogelijkheid tot inschrijven.

Openlesdagen: Ben je benieuwd naar wat de inhoud van de lessen en hoe het eraan toe gaat op onze school? Wil je graag eens een les bijwonen? Kom dan gerust naar één van onze “ open lesdagen” Je kan deelnemen aan deze openlesdagen na inschrijven via mail: HBO5@sintguido.be

De openlesdagen vinden plaats op woensdagnamiddagen 11maart, 29 april en 6 mei telkens van 14.00u tot 16.30u

Download onze infobrochure Infofolder verpleegkunde Sint-Guido-Instituut 

Woensdag 25 augustus 2021

Infomoment + 
Toelatings- en vrijstellingsproeven (op de campus)

Van 17.00 uur tot 21.00 uur

Toelatings- en vrijstellingsproeven (op de campus)

Van 17.00 uur tot 21.00 uur

Woensdag 8 september 2021


Zaterdag 11 december 2021

Infomoment (digitaal)

Van 10.00 uur tot 11.30 uur

Contacteer ons


ODISEE

Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Goedele vzw

Adres

Sainte-Adresseplein 12
1070 Anderlecht


Contactgegevens

Email: hbo5@sintguido.be
Phone:  02 520 86 30
GSM: 0476 57 24 19