All for Joomla All for Webmasters

Schoolraad


Ook in onze school werd, in toepassing van het participatiedecreet van 2 april 2004, vóór 1 april 2005 een schoolraad opgericht. Zo’n schoolraad omvat:

 • afgevaardigden van de leerlingen;
 • afgevaardigden van de ouders;
 • afgevaardigden van het personeel;
 • vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

In tegenstelling met de geledingen personeel, ouders en leerlingen bestaat de geleding ‘lokale gemeenschap’ niet uit afgevaardigden maar uit vertegenwoordigers. Immers de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden, in tegenstelling met de drie andere geledingen, aangeduid door middel van coöptatie.

Zo spoedig mogelijk na hun verkiezing coöpteren de afgevaardigden van de leerlingen, de ouders en het personeel bij consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Vooraf kende de inrichtende macht aan deze Schoolraad voor alle onderwerpen de overlegbevoegd-heid toe. Op die manier maakt het schoolbestuur (het lokaal bestuurscomité) de facto deel uit van de schoolraad en vermijdt de directeur en het schoolbestuur de procedureslag die gepaard gaat met facultatieve en verplichte adviezen.

De schoolraad overlegt, op basis van art. 21 van het participatiedecreet, met het schoolbestuur over:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid inzake experimenten en projecten;
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement;
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
 • het schoolwerkplan;
 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van art. 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren/leraar en punten;
 • elke ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school;
 • elke ontwerp van beslissing inzake de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

De overlegbevoegdheid wordt uitgeoefend in een gezamenlijke vergadering van schoolbestuur en schoolraad. Zowel schoolraad als schoolbestuur moeten tijdens het overleg streven naar een akkoord. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.

De schoolraad moet nog bij consensus een voorzitter aanduiden. De schoolraad kan kiezen voor een voorzitter uit de leden van de schoolraad of een voorzitter die geen lid is van de schoolraad. Als de schoolraad een externe voorzitter verkiest dan heeft deze geen stemrecht. De schoolraad kan echter noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur als voorzitter aanduiden.

 De heer D. Geerts zit de Schoolraad voor.

4 vestigingen in Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67
TEL: 02 521 60 10
Sainte Adresseplein 12
TEL: 02 520 86 30
Ninoofsesteenweg 369
TEL: 0491 71 57 41
   Verheydenstraat 39
TEL: 02 520 05 72
Mailadres
info@sintguido.be
  Ondernemingsnummer
0478.379.452
  R.P.R.
Brussel - Nederlandstalig

partnerschool VZW Sint-Goedele Brussel

Wat leerlingen zeggen

“Ze apprecieerde het enorm dat we zo spontaan waren en onszelf bleven. We hebben eigenlijk gedaan alsof koningin Mathilde een van ons was.”

Abdel El Ouedi

diversiteitslabel


We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…